Sager om patienterstatning

Sager om patienterstatning

03. maj 2019 af Advokat Lars Søndergaard

Patienter, der er blevet påført en skade ved undersøgelse eller behandling, kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

Det drejer sig i de fleste tilfælde om behandlinger eller undersøgelser på sygehuse eller hos læger, men også behandlinger og undersøgelser hos andre sundhedspersoner kan berettige til erstatning.

Den vigtigste betingelse for at få erstatning er, at vedkommende er påført en skade. Det vil sige, at skaden er en følge af behandlingen eller undersøgelsen og ikke en del af det, som patienten blev behandlet for, og som ikke kan kureres.

En anden betingelse er, at skaden er sket på en bestemt måde. Der er flere muligheder, og den vigtigste er, at en erfaren specialist på områder ville have handlet anderledes, eller hvis skaden er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle.

Sager om patienterstatning er ret komplicerede, og det kan anbefales at få hjælp fra en advokat, der har solid erfaring med dette område og med sager om erstatning for personskade i almindelighed.

Krav om erstatning kan anmelder til Patienterstatningen via Patienterstatningens hjemmeside. Det er Patienterstatningen, der behandler sagerne og træffer afgørelse om pligten til at betale erstatning og om erstatningens størrelse. Erstatningerne betales af blandt andre regioner og de forsikringsselskaber, der har forsikret læger og andre.

Hvis Patienterstatningen træffer en afgørelse, som ikke giver patienten medhold, er der mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Hvis man har fået delvist medhold, kan det være risikabelt at anke afgørelsen. I et forbavsende stort antal tilfælde har Ankenævnet truffet afgørelse om tilbagekaldelse af dele af afgørelserne, som ikke har været anket, og det har medført krav om tilbagebetaling.

Hvis en afgørelse i Ankenævnet går patienten imod, kan sagen indbringes for domstolene. Det har man brug for advokatbistand til. På det tidspunkt vil næsten alle have mulighed for at få dækning af omkostningerne til advokat fra deres retshjælpsforsikring, eller der kan fås fri proces.

Hvis det lykkes at få en skade anerkendt som patientskade, kan erstatningen være betydelig.

Der kan ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne og godtgørelse for svie og smerte og for varigt mén.

I en sag, som jeg for nylig har afsluttet, blev der ydet mere end 3.500.000 kr. i erstatning.

Anmodning om bistand til sager om erstatning kan rettes til advokat Lars Søndergaard.

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.