Personskade og erstatning

Personskade og erstatning

Personskade

En personskade dækker over et bredt omfang af ulykker, og derved også et bredt omfang af muligheder for personskadeerstatning. I Erstatningsansvarsloven er beskrevet de krav, man som skadelidte kan rejse mod en ansvarlig skadevolder og dennes eventuelle forsikringsselskab. Heriblandt at skadevolder afholder en del af udgifterne til advokatbistand.

Jeg bistår sager om personskade for skadelidte i København, Frederiksberg, Valby og omegn. Jeg rådgiver skadelidte om mulighederne for personskadeerstatning, og undersøger bestemte forhold, der kan have betydning for en personskadeerstatning. Der bør især undersøges, om der er en erstatningsansvarlig skadevolder ved en personskade, samt om der er en ulykkesforsikring, der dækker. Jeg rådgiver om alle typer af erstatningssager vedrørende personskade, der har det til fælles, at erstatningen opgøres efter reglerne i Erstatningsansvarsloven for personskadeerstatning. Ifølge Erstatningsansvarsloven kan der højst rejses krav om erstatning på ca. kr. 8.000.000 for en personskade.

Facade hos Advokat Lars Søndergaard
Facade hos Advokat Lars Søndergaard

Hør om dine muligheder med en uforpligtende snak

Ring i dag og få et uforpligtende tilbud

Din sag om personskadeerstatning er min prioritet

I Danmark er det bestemt ved lov, hvilken personskadeerstatning man har mulighed for at kræve af skadevolder og dennes forsikringsselskab. Der er primært tale om helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab, svie og smerte, varige mén, forsørgertab samt overgangsbeløb.

Jeg fører retssager inden for alle områder af erstatninger som følge af en personskade. Jeg vejleder i de muligheder, en skadelidt har ud fra Erstatningsansvarsloven. Derudover vurderer jeg, om det er nødvendigt at indhente sagkyndige erklæringer, samt at indkalde vidner for at skaffe de nødvendige beviser i sagen. Yderligere bistår jeg i forhandlinger med forsikringsselskaber, således at den skadelidte får den erstatning, vedkommende har krav på fra egen forsikring. Som skadelidt skal man være opmærksom på, at man kan have krav på erstatning fra egne forsikringer, selv om man har fået en personskadeerstatning af skadevolder.

Helbredelsesudgifter og tab

Helbredelsesudgifter er nødvendige og rimelige udgifter til behandling af helbredende karakter, og dækker over en lang række erstatningsposter som følge af en personskade. Helbredelsesudgifter erstattes som et skattefrit beløb, og i det omfang, udgifterne ikke bliver betalt af andre, såsom den offentlige sygeforsikring, ‘Danmark’ eller ens egen ulykkesforsikring. Jeg rådgiver om alle typer af personskadeerstatning vedrørende helbredelsesudgifter. En personskade kan svinge i omfang og størrelse, men fælles for en personskade er, at det kan medfølge direkte tab ved ulykke, behandlingsudgifter, opholdsudgifter og fremtidige varige udgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab

Hvis en personskade har medført, at den skadelidte ikke kan arbejde i en periode efter ulykken, har man krav på personskadeerstatning i form af tabt arbejdsfortjeneste. Den skadelidte kan kræve sit indtægtstab erstattet, men vil blive beskattet som almindelig indkomst.

Er en personskade skyld i, at den skadelidte ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, er der tale om et muligt erhvervsevnetab. Et erhvervsevnetab skal vurderes af en lægefaglig person eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der med rimelig sikkerhed og skøn kan dokumentere, at skadelidtes fremtidige erhvervsevne er tabt som følge af ulykken. En personskade skal være skyld i, at skadelidte har mistet mindst 15% af evnen til at erhverve indtægt ved arbejde før skadelidt kan få personskadeerstatning i form af et skattefrit engangsbeløb for erhvervsevnetabet.

Især sager om erhvervsevnetab kan være en lang og kompliceret process. Der er mange faktorer i Erstatningsansvarsloven, der skal tages stilling til for at opnå en personskadeerstatning. Derfor bistår jeg med juridisk hjælp for at gøre processen nemmere for den skadelidte.

Svie og smerte

Svie og smerte dækker over det ubehag og de gener, skadelidte har som følge af en personskade. Skadelidte har ret til personskadeerstatning heraf, hvis der er tale om en sygemelding som følge af ulykken. I henhold til Erstatningsansvarsloven ydes der en skattefri godtgørelse efter et takstsystem med bestemte faste beløb pr. sygedag.

Varigt mén

En personskade kan have haft så fatale konsekvenser for skadelidte, at der er tale om varige mén. Før skadelidte har krav på en personskadeerstatning, skal et varigt mén takseres til en ménprocent på mindst 5% på baggrund af et lægeligt skøn. Personskadeerstatning af et varigt mén som følge af en personskade, er et skattefrit engangsbeløb.

Piskesmæld vurderes normalt til en méngrad på mellem 5%-20%. Derfor er der rimelig mulighed for at få personskadeerstatning, hvis skadelidte har fået piskesmæld. Et typisk problem, der kan opstå ved denne form for erstatning, er størrelsen og graden af en personskadeerstatning. Der kan nemlig i nogle tilfælde være uenighed om méngraden og hvor stor svie og smerte, der er forvoldt. Derfor bistår jeg gerne i sager med især piskesmæld.

Forsørgertab og overgangsbeløb

Hvis en personskade medfører, at den skadelidte afgår ved døden, er der forskellige former for personskadeerstatninger, der gør sig gældende.

Forsørgertab tildeles den, der har mistet en ægtefælle, registreret partner, børn eller en samlever, man har boet med i mindst to år. Størrelsen af erstatningen udregnes på baggrund af afdødes indtægt de sidste 12 måneder før ulykken, og vurderet til 30% af, hvad afdøde vill have fået ved 100% erhvervsevnetab. I Erstatningsansvarsloven er der dog fastsat en minimums og maksimumsgrænse for det erstattede beløb. Derudover kan afdødes børn under 18 år få et forsørgertab svarende til det, som afdøde kunne være pålagt at betale i børnebidrag. Denne form for personskadeerstatning udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Ud over et forsørgertab, kan en efterladt ægtefælle eller samlever også have krav på et overgangsbeløb. Et overgangsbeløb er fastsat i Erstatningsansvarsloven, og kan kun kræves, hvis ægtefællen eller samlever ikke har fået refunderet rimelige og sædvanlige udgifter i forbindelse med selve begravelsen.

Ud over disse former for personskadeerstatning, vil afdødes ulykkesforsikring og livsforsikring også have en indvirkning på, hvilke beløb, en ægtefælle, samlever eller børn bliver efterladt med. Derfor bistår jeg gerne i sager om personskade, hvor skadelidte er afgået ved døden, for at gøre processen så ubesværet for de efterladte som muligt.

Hvis du eller en af dine nære har været ude for en personskade, kontakt mig gerne på telefon 20 26 74 39 eller e-mail lars@advokatls.dk for at høre om mulighederne for personskadeerstatning.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.