Erstatningsret

Erstatningsret

Erstatningsret

Har du brug for juridisk hjælp i forbindelse med erstatningsret kan jeg hjælpe, da jeg gennem flere år er blevet specialiseret inden for dette område. Omend det er erstatning ved patientskader, arbejdsskader, erstatning ved piskesmæld, voldsoffererstatning eller andre forsikringssager og personskader kan jeg hjælpe med din sag.

Hvis der er erstatningsansvar, hjælper jeg med at få ansvaret anerkendt og derefter med at opgøre erstatningskravet. Det er vigtig med korrekt opgørelse af erstatningskravet, da der ofte er tale om store beløb hvis skaden er alvorlig.

Jeg forsøger så vidt muligt at opnå en ordning, hvor der betales erstatning med regelmæssige mellemrum i tilfælde med langvarig sygemelding.

Kontakt mig på telefon 20 26 74 39 eller e-mail lars@advokatls.dk for at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe med din sag.

Indgang til advokatfirma erstatningsret
Erstatningsret advokat bygning

Hør om dine muligheder med en uforpligtende snak

Ring i dag og få et uforpligtende tilbud

Retsager og bevissikring

I nogle tilfælde opnås der ikke enighed om erstatningspligten eller om erstatningens størrelse. I så fald kan jeg vejlede om mulighederne for at indbringe sagen for retten samt om mulighederne for retshjælpsdækning eller fri process.

Jeg fører retssager ved alle retsinstanser og i denne forbindelse vurderes, om det er nødvendigt at indhente sagkyndige erklæringer, indkalde vidner eller spørgsmål til retslægerådet for at skaffe de nødvendige beviser i sagen.

Erstatning ved svie og smerte

De vigtigste poster for erstatningsret er godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for mén, erstatning for erhvervsevnetab samt forsørgertabserstatning og overgangsbeløb.

Derudover kan der være andre erstatningsposter, for eksempel godtgørelse for behandlingsudgifter og ødelagt tøj.

Ifølge erstatningsansvarsloven kan der højst rejses krav om erstatning på ca. kr. 8.000.000 for en personskade. Efter retspraksis har en skadelidt krav på, at skadevolder afholder en del af udgifterne til advokatbistand.

I tilfælde af personskade står den tilskadekomne med en række problemer, som jeg kan hjælpe med at løse. Der er behov for at undersøge, om der er en ulykkesforsikring, der dækker. Det bør undersøges, om der er en erstatningsansvarlig skadevolder.

Jeg rådgiver om alle typer af erstatningssager vedrørende personskade, der har det til fælles, at erstatningen opgøres efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Erstatning efter piskesmæld

Jeg bistår gerne i sager i forbindelse med erstatning efter piskesmæld efter trafikulykker.

Ifølge færdselsloven er der objektivt ansvar for de fleste trafikulykker opstået i Danmark. Det betyder i praksis, at man kan regne med, at et ansvarsforsikringsselskab har pligt til at betale erstatning.

Et typisk problem, der kan opstå ved erstatning i forbindelse med piskesmæld, er erstatningens størrelse. Der kan i nogle tilfælde være uenighed omkring, og hvor stor svie og smerte der er forvoldt.
Der gælder visse undtagelser fra hovedreglen om objektivt ansvar. Den vigtigste undtagelse er solouheld.

Føreren kan ikke få erstatning for svie og smerte efter reglerne om objektivt ansvar, fordi man ikke kan pålægges erstatningsansvar over for sig selv, men eventuelle passagerer kan få erstatning efter piskesmæld og for svie og smerte.

Patientskader

Hvis en skade på en patient er opstået som følge forhold, der efter loven om klage- og erstatningsadgang berettiger til erstatning, kan jeg hjælpe patienten med at opnå erstatning.

De vigtigste årsager til erstatning er tilfælde, hvor en erfaren specialist ville have handlet anderledes, eller hvor en opstået skade må betragtes som meget sjælden.

Erstatning søges hos Patientforsikringen, og advokatudgifter kan ikke dækkes.

Arbejdsskade

Hvis man udsættes for en eller flere arbejdsskader på eller i forbindelse med sit arbejde, har man muligvis krav på erstatning fra arbejdsskadeforsikringen.

Arbejdsskader kan enten være en følge af en decideret ulykke opstået på arbejdspladsen eller en erhvervssygdom, der også kaldes en erhvervsbetinget lidelse. Arbejdsskader kan også være en følge af en trafikulykke sket i arbejdstiden. Er der tale om arbejdsskader eller en glideskade vil der ofte være en erstatningsansvarlig.

Hvis der er ret til erstatning både efter erstatningsansvarsloven og efter arbejdsskadeloven, får du ikke dobbelt erstatning, idet visse erstatningsposter skal fradrages i erstatningen hos skadevolder. Beregningerne er komplicerede, og derfor anbefaler jeg at du søger advokatbistand i forbindelse med en arbejdsskade.

I første omgang er det vigtigt, at arbejdsskader anmeldes til forsikringen hurtigst muligt – og i hvert fald inden for ét år fra skaden. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der tager stilling til, om en anmeldt skade skal anerkendes som en arbejdsskade. Dette vil være tilfældet, hvis arbejdsgiveren eller andre kan drages til ansvar på grund af uforsvarlige forhold som for eksempel manglende instruktion eller mangelfuldt udstyr.

Hvis der sker anerkendelse som arbejdsskade, vil der være mulighed for dækning af behandlingsudgifter og godtgørelse for varige mén og eventuelt erhvervsevnetab.

Voldsoffererstatningsloven

Et voldsoffer har naturligvis ret til erstatning hos voldsmanden, der kun sjældent har noget at betale med. Derfor er voldsofre sikret erstatning hos det offentlige. Ansøgning kan sendes via politiet, og advokatudgifter dækkes ikke.

Ulykkesforsikringer

Jeg rådgiver om ulykkesforsikringer og bistår med forhandlinger med forsikringsselskaber og med indbringelse af sager for Ankenævnet for Forsikring. Ulykkesforsikringssummer skal ikke fradrages i erstatningskrav mod en skadevolder. Det kan f.eks. være i forbindelse med piskesmæld.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.