Forsikringsdækning og regres

Forsikringsdækning og regres

09. december 2019 af Advokat Lars Søndergaard

Mange af de skader, der sker, er dækket af forsikring. Det drejer sig for eksempel om skader som følge af brand eller vandskade. Det kan også være i forbindelse med driftstab, der er dækket af forsikring.

I de fleste tilfælde bliver skaden dækket af forsikringen, og derefter bliver sagen lukket. Det betyder ikke, at der ikke kan være en erstatningspligtig, der kan blive pålagt at betale erstatning for et eventuelt tab, der ikke er omfattet af forsikringsdækningen. Hvis en bygning er skadet for en million kr., og der kun er forsikringsdækning for halvdelen, kan en erstatningspligtig blive pålagt at betale den resterende halvdel.

Den erstatning, der er betalt af for eksempel et brandforsikringsselskab, kan i visse tilfælde kræves dækket hos en ansvarlig skadevolder. Man taler om, at forsikringsselskabet kan gøre regres. Det er tilfældet, hvis den erstatningsansvarlige har været årsag til skaden i forbindelse med sit erhverv.
Den entreprenør, hvis medarbejder har antændt en bygning ved ubetænksom anvendelse af åben ild, kan blive dømt til at betale til brandforsikringsselskabet.
Det samme gælder, hvis skadevolder er en privatperson, men for en sådan person kommer ansvar ved regres kun på tale, hvis der er handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed.

Både for den erhvervsdrivende og for privatpersonen vil der ofte være dækning for skaden ved en ansvarsforsikring.
Hvis der kun er delvis dækning fra en ansvarsforsikring eller slet ikke dækning, er der stor risiko for, at skadevolder selv må betale. Det er naturligt, men det er sikkert en overraskelse for mange, at der også kan være ansvar, selv om skaden i første omgang er dækket af en forsikring.
Højesteret har i en dom af 9. september 2019 fastslået, at ansvaret kan lempes for den ansvarlige til et beløb, der er føleligt men dog fastsat, sådan at det kan passes ind i en rimelig livsførelse og med mulighed for at afvikle gælden inden for en overskuelig årrække.

Det betød, at en ung mand, der som dreng havde været årsag til en brand med skader for ca. 7,4 mio. kr. blev dømt til at betale brandforsikringsselskabet 250.000 kr. De retningslinjer, som kan udledes af denne dom, kan få betydning for en del sager, også sager i erhvervsforhold og sager, der vedrører voksne. Der vil som hidtil være mulighed for lempelse, hvis ansvaret vil være urimeligt tyngende. Der kan være en del sager, hvor der ikke er ansvarsforsikring for skadevolderen, eller hvor forsikringssummen ikke slår til.

Det beløb, som den ansvarlige selv skal betale i erstatning eller regres kan nedsættes, hvis den ansvarlige ikke råder over midler til betaling. Hvis den erstatningsansvarlige er i stand til at betale erstatningen som følge af egen opsparing eller arv, skal vedkommende ikke regne med lempelse.
Man skal huske, at det for en privatperson kun er ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger der er ansvar i forbindelse med regres fra et forsikringsselskab.
Spørgsmål og anmodning om bistand i sådanne sager kan rettes til advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.