Nyheder om ansvarssager, patienterstatningssager, arbejdsskadesager, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne

Nyheder om ansvarssager, patienterstatningssager, arbejdsskadesager, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne

September 2022 af advokat Lars Søndergaard

Vi behandler en lang række sager om erstatning og godtgørelse. Det kan være små sager eller store sager, men de starter som små sager, det er kun sjældent, at man på forhånd kan vurdere, om der bliver tale om en stor erstatning.

I de fleste tilfælde henvender folk sig og anmoder om bistand ret kort tid, efter at de har været udsat for en skade. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, kan man anmode om erstatning og godtgørelse tidligt i forløbet. Der er ingen grund til at vente, indtil det hele kan gøres op, det kan måske vare flere år.

En del sager er vanskelige, hvis der er tvivl om, hvor omfattende skaden er, eller hvis der er flere mulige årsager til skaden. Den slags sager kan i nogle tilfælde forhandles på plads og ende i forlig, men mange af dem bør afgøres i retten.

De væsentligste erstatningsposter er godtgørelse for svie og smerte og for varige mén samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. I sager med store erstatningskrav er tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne de helt store erstatningsposter, der kan udgøre flere millioner kr.

Det forholder sig sådan, at en tilskadekommen har krav på tabt arbejdsfortjeneste, indtil der skal udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Da det kan tage lang tid at få afklaret, om der er tab af erhvervsevne, kan det føre til lang tid med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Jeg har flere sager, hvor der betales tabt arbejdsfortjeneste i 4-5 år.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes med tillæg af feriepenge og pensionsbidrag fra arbejdsgiver og kan udgøre et stort beløb. Erstatning for tab af erhvervsevne skal beregnes på grundlag af den forventede indtægt i fremtiden. Det svarer for mange til den hidtidige indtægt.

I ansvarssager kan erstatningen udgøre adskillige millioner kr., dog som regel ikke over 6-7 millioner kr. Det afhænger af erhvervsevnetabets størrelse og af indkomsten.

I sager, hvor erstatningen skal afgøres af Patienterstatningen eller Tanderstatningen, beregnes godtgørelse og erstatning efter samme regler, der kan give store erstatningsbeløb.

I en for nylig afsluttet sag blev der betalt over 1,8 millioner kr. i godtgørelse for mén og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. Det skete i forbindelse med en genoptagelse, der skyldtes, at en forværring kunne dokumenteres.

I en anden sag blev et afslag på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne anket, og resultatet blev, at erstatningen blev forøget med godt 1,7 millioner kr.

En tredje sag udgjorde den samlede erstatning over 5 millioner kr. Det skyldtes især, at erhvervsevnetabet var stort, og indtægten forud for skaden var betydelig.

Der var en komplikation i en af sagerne, idet forsikringsselskabet hævdede, at forsikringsydelser fra en pensionsordning skulle trækkes fra erstatningen. Det var ikke tilfældet, og det førte til betaling af flere hundrede tusinde kr. yderligere.

I arbejdsskadesager kan man få erstatning for tabt erhvervsevne men ikke for tabt arbejdsfortjeneste. Der er dog mulighed for at få en løbende ydelse, indtil der kan træffes endelig afgørelse om erhvervsevnetabet. Det vil give et mindre beløb end tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker min bistand til en erstatningssag, er du velkommen til at kontakte mig.

Advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.