Sager om erhvervsevnetabs­forsikringer

Sager om erhvervsevnetabs­forsikringer

Januar 2023 af Advokat Lars Søndergaard

Vi har en del sager om erhvervsevnetabsforsikringer. Det er forsikringer, der kommer til udbetaling i tilfælde, hvor forsikringstageren på grund af en ulykke eller sygdom ikke længere kan tjene det samme som før ved arbejde. I en del tilfælde hedder forsikringen noget andet, for eksempel invalidepension.

En del af sagerne vedrører uenighed om, hvorvidt forsikringstageren opfylder de indtægtsmæssige eller helbredsmæssige betingelser for at modtage ydelsen.

Den indtægtsmæssige betingelse vil vedrøre arbejdsindtægt i de tilfælde, hvor forsikringstageren er i stand til at arbejde delvist.

Indtægt i form af afkast af værdipapirer er uden betydning for retten til forsikringsydelsen. Der kan opstå vanskelige problemer ved fleksjob, når forsikringsselskabet eller pensionskassen vil medregne både løn og tilskud ved beregning af indtægtstabet.

I en del tilfælde kan det være et problem, at forsikringsselskabet vil sammenligne lønnen med, hvad andre i sammenlignelig stilling tjener. Det er ufordelagtigt for personer, der før tjente mere end dem med samme uddannelse og erfaring.

Andre sager vedrører de helbredsmæssige betingelse for at få udbetaling. Det kan være i forbindelse med ansøgningen om ydelse. Der vil det som regel være veldokumenteret, at forsikringstageren ikke kan arbejde eller ikke arbejde så meget, men der kan være tvivlstilfælde.

I nogle sager opstår der efter en periode med udbetaling uenighed om, hvorvidt forsikringstageren fortsat er helt eller delvist uarbejdsdygtig eller måske slet ikke har været det. En sådan sag må forudsætte, at der er kommet oplysninger frem, der rejser tvivl om uarbejdsdygtigheden. Det kan fremgå af oplysninger fra læger eller oplysninger fra overvågning.

De sager kan i første omgang behandles i dialog med forsikringsselskabet og kan afgøres i Ankenævnet for Forsikring, hvis der ikke opnås enighed. De kan også indbringes for domstolene.

Ved afgørelse i retten kan der forventes, at der vil blive lagt vægt på, om forsikringstageren uberettiget har fået ydelser, og om det kan bevises, at de oplysninger, der er kommet frem, er uforenelige med de lægelige oplysninger, som forsikringstageren tidligere har støttet sit krav på.

Det er sager, som må afgøres skønsmæssigt i en del tilfælde, og der kan være komplicerede bevisvurderinger.

Der har været lignende sager vedrørende erstatning for erhvervsevnetab i forbindelse med arbejdsskader, der i en del tilfælde ikke har ført til, at erstatningen er bortfaldet.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker min bistand i en sag, er du velkommen til at kontakte mig.

Advokat Lars Søndergaard

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.