Ligebehandling og løn i opsigelsesperioden under barselsorlov på dagpenge

Ligebehandling og løn i opsigelsesperioden under barselsorlov på dagpenge

12. februar 2014 af Advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der havde krav på fuld løn i 14 uger efter sin fødsel, overgik efter de 14 uger til orlov på dagpenge i den resterende orlovsperiode.

Et stykke inde i dagpengeperioden ophævede hendes fagforening ansættelsen på grund af manglende betaling af løn for den sidste periode med løn.

Fagforeningen krævede på funktionærens vegne løn i opsigelsesperioden. Det blev gjort gældende, at hun som erstatning for arbejdsgiverens misligholdelse skulle have løn i opsigelsesperioden. Der blev henvist til regler i Funktionærloven, der efter funktionærens opfattelse skulle bedømmes i lyset af EU-retten, og til synspunkter vedrørende forskelsbehandling på grund af hendes køn.

Østre Landsret og Højesteret fastslog, at hun på ophævelsestidspunktet var på ulønnet forældreorlov, som fortsatte i hele opsigelsesperioden. Hun havde ikke krav på løn i opsigelsesperioden.

Afgørelsen må ses på baggrund af, at funktionæren ikke havde lidt noget tab. Hun havde i opsigelsesperioden tjent det samme, som hun ville have tjent, hvis hun ikke var blevet opsagt.

Hvis der ikke havde været tale om en ophævelse på grund af arbejdsgiverens betalingsmisligholdelse, der skyldtes insolvens, men i stedet tale om en opsigelse fra arbejdsgiverens side, kunne funktionæren eventuelt have været berettiget til godtgørelse efter Ligebehandlingsloven, hvis ikke arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldtes forskelsbehandling begrundet i funktionærens barsel.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Lars Søndergaard.

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.