Erstatning for personskade og advokatsalær

Erstatning for personskade og advokatsalær

29. juli 2016 af Advokat Lars Søndergaard

Hvis der i forbindelse med en personskade er erstatningsansvar, har den tilskadekomne person krav på godtgørelse for svie og smerte, hvis der har været sygemelding som følge af skaden. Vedkommende har desuden krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis der på grund af skaden har været indtægtsnedgang.

​Hvis der er varige mén, kan der kræves godtgørelse, og hvis erhvervsevnen varigt er nedsat, kan der kræves erstatning for det.

Uanset om et erstatningskrav er stort eller lille, vil det for de fleste være nødvendigt med bistand fra en advokat. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt for at få fastslået erstatningspligten.

​Den tilskadekomne kan risikere, at erstatningskravet forælder, hvis det varer for lang tid med at få opgjort erstatningskravet.

Advokatbistand er især vigtig i forbindelse med erstatningskravets opgørelse. Jeg har set mange eksempler på, at et erstatningskrav har kunnet opgøres til et langt større beløb end tilbudt af den erstatningsansvarlige. Jeg kan blandt andet nævne et tilfælde, hvor erstatningen for tabt erhvervsevne blev forøget med kr. 140.000, fordi arbejdsgivers pensionsbidrag blev medregnet til årslønnen.

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste blev af samme årsag også væsentligt større.

I den slags sager har den tilskadekomne krav på, at den erstatningsansvarlige dækker udgiften til advokatsalær med et passende beløb , og der vil derfor være begrænsede egne udgifter til advokatsalær. I den pågældende sag blev der udbetalt over 5 mio. kr. i erstatning, og den tilskadekomnes egen andel af salæret udgjorde kr. 35.000 eksklusiv moms.

​Advokatsalæret afhænger af tidsforbruget på sagen og af erstatningens størrelse. Hvis der ikke opnås enighed om erstatningen, må sagen enten opgives eller der må anlægges retssag, hvor udgifterne i de fleste tilfælde skal dækkes via fri proces eller retshjælpsforsikring

Spørgsmål og anmodning om bistand kan rettes til advokat Lars Søndergaard​

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.