Ikke fradrag i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Ikke fradrag i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

01. januar 2013 af Advokat Lars Søndergaard

En skadelidt, der i øvrigt opfylder betingelserne for at få erstatning, kan også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår nærmere af Erstatningsansvarslovens § 2, hvad der skal fratrækkes ved erstatningsberegningen. Sygeløn og sygedagpenge skal fratrækkes.

Desuden skal forsikringsydelser fratrækkes, hvis de har karakter af virkelig skadeserstatning. Det betyder, at forsikringsydelser skal fratrækkes, hvis de dækker præcis det tab, skadelidte har i arbejdsfortjeneste.

Mange forsikringer til dækning af erhvervsevnetab udbetales med faste beløb, der afhænger af erhvervsevnetabets størrelse, der angives i procenter.

En forsikring, der dækker forskellen mellem tidligere løn og indkomsten efter skaden, der i de fleste tilfælde består af sygedagpenge, eksisterer næppe.

Højesteret har i en dom af 20. december 2013 taget stilling til, om en forsikring, der ydede invalidepension, skulle fratrækkes ved beregningen af tabt arbejdsfortjeneste.

Højesteret fastslog, at forsikringsydelsen ikke skulle fradrages i erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.

Begrundelsen var følgende:

”Den foreliggende invalidepensionsforsikring har karakter af en summaforsikring. Retten til invalidepensionsydelse under forsikringen udløses ved nedsættelse af erhvervsevnen med angivne brøker og beregnes som fastsat i policen uafhængigt af, hvilket økonomisk tab nedsættelsen af erhvervsevnen faktisk påfører sikrede. Forsikringsydelsen har derfor ikke karakter af en virkelig skadeserstatning.”

En skadelidt kan således få både erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og en forsikringsydelse. Det vil føre til, at indkomsten forøges til et større beløb end før skaden. Da erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste ophører, når et varigt erhvervsevnetab kan konstateres, er den forhøjede indkomst i mange tilfælde midlertidig.

En sådan forsikringsydelse skal heller ikke fradrages i den erhvervsevnetabserstatning, der i mange tilfælde udbetales som følge af en skade med et varigt erhvervsevnetab til følge.

Spørgsmål til ovenstående og anmodning om assistance kan rettes til advokat Lars Søndergaard.

Indgang til advokat Lars Søndergaard

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte mig, og aftale et uforpligtende møde.